Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Fizyka Techniczna, 2 stopień

Celem studiów jest:

  • Przekazanie pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki oraz fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych niezbędnych do prowadzenia badań naukowych w obszarze nauk technicznych i ścisłych.
  • Wyrobienie umiejętności planowania, realizacji i optymalizacji złożonych zadań inżynierskich w obszarze nauk technicznych, z wykorzystaniem fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych.
  • Przygotowanie absolwenta do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, rozwiązujących złożone problemy techniczne i naukowo-badawcze.

Specjalności

Na drugim stopniu studiów kierunku Fizyka Techniczna nie ma wydzielonych specjalności. W programie studiów ponad większość modułów (przedmiotów) jest obieralnych. Studenci poprzez wybór tematu pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz modułów obieralnych sami decydują o szczegółowym profilu swojego wykształcenia. Tematyka prac magisterskich oraz modułów obieralnych związana jest z działalnością naukową Wydziału i obejmuje takie tematy jak: fizyka ciała stałego, techniczna fizyka jądrowa, fizyka środowiska, fizyka cząstek elementarnych, elektronika jądrowa i detekcja promieniowania, fizyka komputerowa.

Ogólne efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów , na podstawie nabytej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki oraz fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych, absolwent posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności konieczne do prowadzenia badań naukowych z obszaru nauk ścisłych. Absolwent potrafi również zaplanować, zrealizować i zoptymalizować złożone zadania inżynierskie w obszarze nauk technicznych.

Możliwości zatrudnienia i typowe miejsca pracy

Absolwenci studiów II stopnia mogą znaleźć zatrudnienie na w instytutach naukowo-badawczych i na uczelniach, jako inżynierowie w przemyśle oraz w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii. Ponadto, mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości oraz w innych sektorach gospodarki wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Możliwość kontynuacji kształcenia

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Fizyka Techniczna, absolwent może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich) na kierunku Fizyka. Może również kontynuować studia na wybranych kierunkach studiów podyplomowych.

Strona główna Wydziału