Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Informatyka Stosowana, 2 stopień

Celem studiów jest:

 • przekazanie studentowi poszerzonej wiedzy z zakresu matematyki stosowanej, fizyki technicznej, informatyki i elektroniki
 • wyrobienie u studenta umiejętności:
  • efektywnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi programistycznych stosowanych na etapie projektowania, tworzenia i testowania oprogramowania komputerowego
  • praktycznego wykorzystania narzędzi służących do tworzenia aplikacji multimedialnych i internetowych lub narzędzi wykorzystywanych do cyfrowej obróbki i przetwarzania obrazów
  • wykorzystania układów programowalnych do cyfrowego przetwarzania sygnałów i komunikacji niskopoziomowej
  • wykorzystania komputerowych metod obliczeniowych w modelowaniu procesów fizycznych
  • samodzielnego projektowania i przeprowadzania symulacji komputerowych wspomagających rozwiązywanie zadań inżynierskich
  • pracy w zespole zajmującym się rozwiązywaniem złożonych projektów inżynierskich
  • samodoskonalenia i samokształcenia celem jak najlepszego przygotowania go do pracy wymagającej znajomości najnowszych technik i technologii informatycznych

Specjalności

Na drugim stopniu studiów Informatyka Stosowana student ma do wyboru trzy specjalności:

 • Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów,
 • Modelowanie i analiza danych,
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne.

Dodatkowo student ma możliwość wyboru pojedynczych modułów z zakresu informatyki, elektroniki lub fizyki.

Ogólne efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia, absolwent kierunku Informatyka Stosowana: posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki stosowanej, fizyki technicznej, informatyki i elektroniki dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu inżynierii oprogramowania zna budowę i działanie najpopularniejszych narzędzi służących do projektowania, tworzenia i testowania oprogramowania komputerowego oraz posiada umiejętność ich praktycznego wykorzystania zna najnowsze trendy dotyczące rozwoju technik i technologii informatycznych potrafi samodzielnie rozwiązywać złożone zadania inżynierskie z zakresu informatyki i dziedzin pokrewnych potrafi efektywnie pracować w zespole wieloosobowym realizującym złożony projekt inżynierski posiada umiejętność konfiguracji programowalnych układów elektronicznych

Możliwości zatrudnienia i typowe miejsca pracy

Widoczna w ostatnich kilkunastu latach postępująca w szybkim tempie cyfryzacja społeczeństwa i gospodarki spowodowała, iż jednym z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy są obecnie absolwenci informatyki. Absolwenci drugiego stopnia studiów kierunku Informatyka Stosowana posiadają szerokie spektrum możliwości zatrudnienia w branży informatycznej oraz w sektorze publicznym. Najczęściej wybierają oni pracę na stanowisku programisty w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy lokalnych sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych, jak np. w bankach, w firmach ubezpieczeniowych czy w firmach handlowych i usługowych. Wraz ze wzrostem wykorzystania wszelkiego rodzaju technologii multimedialnych (zwłaszcza w sieci internet i w urządzeniach mobilnych) zauważalny jest obecnie także wzrost ilości ofert pracy dla absolwentów specjalizujących się w cyfrowej obróbce grafiki. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, iż absolwenci Informatyki Stosowanej zatrudnienie mogą znaleźć nie tylko w firmach typowo informatycznych zajmujących się tworzeniem oprogramowania komputerowego, ale również wszędzie tam gdzie od pracownika wymagana jest znajomość zaawansowanych technologii informatycznych oraz umiejętność ich efektywnego wykorzystania dla potrzeb aktualnego pracodawcy niekoniecznie powiązanego z branżą informatyczną, jak np. w jednostkach samorządu terytorialnego, w szkołach itp. Dodatkowym atutem absolwentów Informatyki Stosowanej na rynku pracy jest wykształcenie ogólnoinżynierskie jakie zdobywają w trakcie studiów 2 stopnia. Okazuje się, iż może to mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących interdyscyplinarne projekty inżynierskie, jak np. w firmach telekomunikacyjnych, gdzie dość często preferowani są inżynierowie z zaawansowaną wiedzą z informatyki i elektroniki. Istotnym atutem absolwentów Informatyki Stosowanej jest ich szczególne przygotowanie do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się zastosowaniem zaawansowanych metod numerycznych w technice, medycynie i ochronie środowiska.

Możliwość kontynuacji kształcenia

Absolwenci studiów 2 stopnia mogą kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie) na kierunku informatyka lub innych wybranych kierunkach studiów technicznych prowadzonych na uczelni.

Strona główna Wydziału