Andrzej Lemański  Website
  Katedra Fizyki Ciała Stałego     Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej     Akademia Górniczo-Hutnicza  
[pic]

Warunki uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych dla Informatyki Stosowanej".

Aktualny opis warunków na stronie wykładowcy.

 • Sposób oceniania jest zgodny z regulaminem studiów.
 • Wymagania wstępne:
  1. Posiadanie aktywnego konta na serwerze fatcat i orion.
  2. Znajomość języka C.
  3. Znajomość podstaw obsługi Linuxa (w szczególności polecenia konsolowe).
  4. Znajomość make.
  5. Znajomość doxygena.
  6. Znajomość sposobu kompilacji oraz linkowania programów (w szczególności dla programów składających się z wielu plików).
 • Obecność na laboratorium jest obowiązkowa.
 • Każdą nieobecność należy usprawiedliwiać od razu na następnych zajęciach, na których jest się obecnym. Dodatkowo należy ustalić z prowadzącym zajęcia ewentualny spsoób ich odrobienia.
 • Dopuszcalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione (za 0 pkt. z danych zajęć). Zgodnie z regulaminem większa ich liczba oznacza brak zaliczenia bez prawa do terminów poprawkowych.
 • Na każdych zajęciach należy być przygotowanym ze wszystkich poprzednich wykładów oraz ćwiczeń.
 • Każdy stworzony fragment kodu ma zostać opatrzony dokumentacją (szablon dla konfiguracji Doxygen-a znajduje się tutaj).
 • Zadania należy wykonywać samodzielnie bez żadnych pomocy (wykłady, google, itp.).
 • Na każdych zajęciach kody źródłowe muszą znajdować się w takim podkatalogu ~/cpp/lab_LABNR. Prawa do tego katalogu muszą być równe 700 (tylko dostęp dla właściciela).
 • Na końcu zajęć należy prowadzącemu oddać zadania (w określony przez niego sposób), które podlegają ocenianiu jak również potwierdzają obecność.
 • Programy nieskończone na zajęciach należy dokończyć we własnym zakresie. Nie należy ich przesyłać, ale mogą być wymagane na jednym z kolejnych spotkań jako punkt startowy innego ćwiczenia.
 • Każde zajęcia mają taką samą wagę (1 pkt.).
 • Zadania ocenianie są wg algorytmu:
  1. Warunkiem przystąpienia do oceniania programu jest jego poprawna kompilacja (bez błędów).
  2. Dokumentacja - 0.1 pkt.
  3. Poprawna kompilacja (bez ostrzeżeń) - 0.2 pkt.
  4. Poprawne wykonanie (odpowiednie wyjście, brak wycieków pamięci itp.) - 0.3 pkt.
  5. Ocena kodu (pod względem projektowym, zgodności z OOP, przejrzystości oraz sposobu implantacji) - 0.4 pkt.
  6. W sumie 1.0 pkt.
 • Zalecane jest zapoznanie się z:
  1. gdb - program do debugowania.
  2. valgrind - program do testowania poprawności wykonania programu.
  3. gcc/g++ - bardziej zaawansowane opcje.
 • Termin poprawkowy przysługuje tylko osobom, które wcześniej nie uzyskały min. 50% punktów z zaliczenia.
 • Na zajęciach można korzystać z dowolengo edytora tekstowego, z kolorowaniem składni lub bez, jednak takiego co nie podpowiada składni.

51 - 60 dst 3.0
61 - 70+dst 3.5
71 - 80 db 4.0
81 - 90 +db 4.5
91 - 100 bdb 5.0
line
Ostatnia modyfikacja: Poniedziałek, 4 maja 2015