Rzeczywista struktura materiałów


Materiały do ćwiczeń znajdują się na stronie prof. K. Wierzbanowskiego (link)

Konsultacje

Termin konsultacji to poniedziałek godzina 14:30-15:30 w pokoju 312A (budynek D-10)

Ogłoszenia

Brak

Zestawy zadań

WFiIS - FT (RSM)

Kolokwia poprawkowe

Brak

Zasady zaliczenia przedmiotu

1. Zaliczenie ćwiczeń
Zaliczenie z ćwiczeń rachunkowych zostanie wystawione na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych z kolokwiów jak i za odpowiedz przy tablicy. W semestrze planowane są 2 kolokwia, za każde można uzyskać max 15pkt - w sumie 30pkt.
   - Nieobecność na kolokwium nieusprawiedliwiona = 0 pkt.
   - Nieobecność na kolokwium usprawiedliwiona przez lekarza = możliwość pisania kolokwium w późniejszym terminie.

Za odpowiedz przy tablicy student może otrzymać:
    +1 pkt - samodzielne rozwiązanie zadania przy tablicy
     0 pkt - rozwiązanie zadania z pomocą prowadzącego
    -1 pkt - nieumiejętność rozwiązania zadania oraz brak znajomości podstawowych pojęć

Punkty przeliczane są na ocene według poniższej skali umieszczonej na końcu strony.

2. Obecność na zajeciach
Student ma prawo do 1 nieusprawiedliwionej i 1 usprawiedliwionej (przez lekarza) nieobecności. W sumie może nie być na zajęciach 2 razy po przekroczeniu tej liczby nieobecności student jest automatycznie nieklasyfikowany. Maksymalny czas na usprawiedliwienie nieobecności to 2 tygodnie.

3. Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń
Studenci którzy nie otrzymali zaliczenia w terminie podstawowym (poniżej 50% punktów) mogą przystąpić dwukrotnie do zaliczenia poprawkowego. Zaliczenie poprawkowe ma formę kolokwium pisemnego z całości materiału przerabianego na ćwiczeniach. Z kolokwium zaliczeniowego nie można uzyskać oceny wyższej niż 3.5 (+dst).

Skala ocen

Zgodnie z regulaminem AGH (link)