Kierunek Fizyka Techniczna, Studia II stopnia, Rok 1

AGH WFiIS, rok akademicki 2019/2020

Laboratorium do wykładu Elektronika Współczesna - Syllabus
Laboratorium dr inż. Andrzej Skoczeń D10, p.222, tel. +48 12 617-28-72, e-mail: skoczen@fis.agh.edu.pl
grupa czwartkowa dr Skoczeń Kartkówki Realizacja Sprawozdania
grupa piątkowa (popołudniu) dr Skoczeń Kartkówki Realizacja Sprawozdania
Zasady zaliczania:
ocena z laboratorium - Na każdych zajęciach laboratoryjnych odbywa się kolokwium wstępne oceniane binarnie – 1/0 (podczas trwania zajęć) – 5-15min.
- Student który nie zaliczył kolokwium wstępnego nie jest dopuszczony do wykonywania ćwiczenia.
- Ocena z tego samego kolokwium wstępnego wyznaczona w skali 0-100% wliczana jest do oceny końcowej.
- Za realizację ćwiczenia (sprawność, samodzielność, uwaga) w czasie laboratorium wystawiana jest ocena w skali 0–100% - indywidualna ocena prowadzącego.
- Sprawozdanie z ćwiczenia powinno być oddane na następnych zajęciach.
- Przekroczenie terminu oddania sprawozdania skutkuje otrzymaniem 0%.
- Sprawozdanie jest oceniane w skali 0–100%.
- Sprawozdanie może być poprawiane maksymalnie jeden raz. Jeśli obie oceny są poniżej 20% student musi powtórnie wykonać ćwiczenie na laboratorium.
- Poprawa sprawozdania powinna być oddana na następnych zajęciach. Przekroczenie tego terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z jego poprawy.
- Obie oceny za dane sprawozdanie wchodzą do oceny końcowej!
- Każdy student musi wykonać wszystkie cztery ćwiczenia.
- Student niedopuszczony do wykonywania ćwiczenia (lub nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych) musi je odrobić na zajęciach innej grupy (po uzyskaniu zgody prowadzącego daną grupę) lub w dodatkowym terminie na końcu semestru (jeśli takowy będzie).
- Student nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych może odrobić ćwiczenie wyłącznie po uzyskaniu zgody prowadzącego.
ocena z laboratorium - Z realizacji ćwiczenia – waga 20%
- Ze sprawozdań – waga 45%
- Z kolokwiów wstępnych – waga 35%
- Każda ze składowych oceny końcowej musi być pozytywna.
poprawianie - Realizacja ćwiczenia – dodatkowe spotkanie na laboratorium na którym student musi się wykazać umiejętnością projektowania, składania urządzeń itp.
- Sprawozdania – poprawa sprawozdań lub (po przekroczeniu limitu popraw) – powtórne wykonywanie ćwiczeń
- Kolokwia wstępne – kolokwium poprawkowe
Literatura polska:
M. Nadachowsk, Z. Kulka"Analogowe układy scalone", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1983
Z. Kulka, A. Libura, M. Nadachowsk"Przetworniki analogowo-cyfrowe i ctfrowo-analogowe", Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1987
Konsultacje:
dr Skoczeńponiedziałek 1200 - 1300, D-10-222

Poniższe materiały są w trakcie redakcji. Dlatego proszę podchodzić do nich krytycznie. Mogą zawierać błędy.


Materiały do laboratorium

1 Stabilizatory napięcia stałego Stabilizatory 
    
2 Badanie p¦tli fazowej I i II rodzaju Badanie 
    
3 Laboratorium z maszyn stanów Laboratorium 
    
4 Parametryzacja przetworników analogowo-cyfrowych Parametryzacja 
    
5 Parametryzacja przetworników cyfrowo-analogowych Parametryzacja 
    


Materiały pomocnicze

1 Dodatkowe informacje o stabilizatorach Dodatkowe 
    
2 Schemat montażowy stabilizatora kompensacyjnego z TL431 Schemat 
    
3 Data Sheet układu LDO TPS7250 Data 
    
4 Układ pomiarowy dla stabilizatora LDO Układ 
    
5 Układ PLL CD4046 Układ 
    
6 Pętla synchronizacji fazowej PLL Pętla 
    
7 Projektowanie automatu skończonego Projektowanie 
    
8 Układ bramki Ex-OR 7486 Układ 
    
9 Układ rejestru przesuwnego 74164 Układ 
    
10 Generator sekwencji pseudolosowej Generator 
    
11 Instrukcja do systemu pomiarowego dla ADC Instrukcja 
    
12 Opracowanie danych do ADC Opracowanie 
    
13 Przetwarzanie ADC i DAC Przetwarzanie 
    
14 Metryki ADC Metryki