Układy Elektroniczne
Laboratoria

Regulamim

Kierunek Informatyka Stosowana, stopień I, semestr 6

AGH WFiIS, rok akademicki 2017/2018

Prowadzący laboratoria:
dr inż. Andrzej Skoczeń D10, p.222, tel. 617-28-72, e-mail: skoczen@ftj.agh.edu.pl
Terminy zajęć:
Laboratorium gr. I środa 1630 - 1930, sala 209 kartkówki pomiary sprawozdania Ocena
Laboratorium gr. II czwartek 815 - 1115, sala 209 kartkówki pomiary sprawozdania Ocena
 
Instrukcje do ćwiczeń: >>
 
Zasady zaliczania:
ocena z laboratorium Obecność, oceny z kartkówek i sprawozdań. Dokładniejszy opis jest tu >>
zasady przygotowania sprawozdań 0. Wykonanie w edytorze (Word, Latex itp.) i dostarczone e-mailem w formacie PDF.
1. Najważniejsze są wykresy ! Wykonane w programie odpowiednim do tego (Excel, Gnuplot, Matlab, Python-Matplotlib lub inny). Powinny być tak duże jak tylko się da. Małe marginesy, a krzywa pomiarowa powinna zajmować możliwie dużo powierzchni wykresu. Warto stosować siatkę (grid). Często należy znaczyć punkty pomiarowe (kółka, kwadraciki lub inne). Osie współrzędnych muszą mieć podziałkę i wyraźny opis jakiej wielkości fizycznej dotyczą i w jakich jednostkach ją wyrażono.
2. Nie przeklejać rysunków z instrukcji. Albo samemu narysować albo pominąć w ogóle. Rysunki układów pomiarowych są niezbędne tylko wtedy gdy wnoszą coś do rozumienia pomiaru przez czytelnika.
3. Podać informacje jakimi konkretnie przyrządami wykonano pomiary.
4. Nie zamieszczać zdjęć ! Obrazy z oscyloskopu powinny być narysowane lub przeniesione za pomocą pendrive'a. Rysowanie powinno być wykonane w odpowiednim edytorze (najczęściej wystarczy PowerPoint lub równoważny). Jeśli ktoś decyduje się na rysunki odręczne to powinny być zeskanowane i umieszczone w sprawozdaniu.
5. Charakterystyki amplitudowe sporządzamy z logarytmiczną skalą poziomą częstotliwości i liniową w decybelach [dB] skalą wzmocnienia. Zaznaczamy 3-decybelowe częstotliwości graniczne.
6. Wyznaczone parametry techniczne powinny być zawsze porównane z danymi katalogowymi, obliczeniami teoretycznymi lub innym pomiarem.
7. Rysunki (wykresy) powinny być ponumerowane i mieć podpisy tak aby czytelnik mógł się zorientować co przedstawiają bez czytania tekstu zasadniczego. W tekście rysunki powinny być przywoływane za pomocą tej numeracji.
8. Przebiegi przenoszone z oscyloskopu najlepiej powinny być przenoszone przez format CSV i wykonane w odpowiednim programie do sporządzania wykresów (Excel, Gnuplot, Matlab, Python-Matplotlib lub inny). Dopuszczalne jest też stosowanie formatów graficznych ale w podpisie trzeba umieścić niezbędne informacje o jednostkach i wielkościach fizycznych, których nie widać na grafice. Powtórzenie tych informacji nie jest błędem.
9. Wszystkie pomiary (te wykonywane punkt po punkcie) zamieszczamy w sprawozdaniu w postaci tabel pomiarów. Czytelnik powinnien mieć sznasę zobaczyć pierwotne dane pomiarowe.
10. Część wprowadzająca (teoretyczna) powinna być zwięzła i zawierać określenie celu pomiarów oraz definicje badanych układów i mierzonych wielkości. Np.: "Wtórnik napięcia jest to ...", "Czas narastania odpowiedzi jest to ...".
11. Wnioski (podsumowanie) powinny zawierać zestawienie osiągniętych rezultatów i zwięzłe sformułowanie zauważonych prawidłowości. Należy powstrzymać się od pisania bzdur w stylu ".. znaczenie mogło również mieć zużycie komponentów użytej płytki, nienowoczesny oscyloskop, czy wykorzystanie przewodów z wyrobionymi połączeniami. Niedokładności te jednak nie wykraczały poza akceptowalną granicę błędu ..."
 
Konsultacje:
dr Skoczeńpiątek 1330 - 1500, D-10-222